Regulamin Mistrzowie Białego Orlika

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
MISTRZOWIE BIAŁEGO ORLIKA

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem III Ogólnopolskiego Turnieju Mistrzowie Białego Orlika jest Stowarzyszenie Sport 7 z siedzibą w Warszawie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000399291.
 2. III Ogólnopolski Turniej Mistrzowie Białego Orlika (zwany dalej Turniejem) będzie organizowany dla drużyn mieszanych, wyłonionych po zakończeniu zajęć dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych przez animatorów biorących wcześniej udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Sport 7.
 3. Turniej rozgrywany będzie w Warszawie na Stadionie Narodowym.
 4. Bezpośrednim organizatorem rozgrywek jest Organizator.


  §
  2. ORGANIZACJA TURNIEJU

 1. Turniej odbędzie się 24.02.2015 r.
 2. Zgłoszenie drużyny do udziału w Turnieju następuje poprzez złożenie Organizatorowi formularza zgłoszeniowego wypełnionego i podpisanego przez opiekuna zgłaszającego drużynę, w terminie do 10.02.2015r. na adres mailowy paulina@sport7.pl. Opiekun składając formularz zgłoszeniowy jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. W Turnieju biorą udział drużyny zgłoszone przez Animatorów biorących udział w szkoleniach „Przygotowanie kadr animatorów/instruktorów do realizacji Programu Mistrzowie Białego Orlika”.
 4. Zawodnicy biorący udział w Turnieju zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych do uczestnictwa w Turnieju.
 5. W Turnieju biorą udział drużyny sześcioosobowe składające się z czterech zawodników podstawowych i dwóch rezerwowych.
 6. Zawodnicy startują na łyżwach krótkich, figurowych lub hokejowych dowolnej produkcji.
 7. Każda drużyna musi mieć jednego pełnoletniego opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego Turnieju.
 8. W Turnieju bierze udział 16 drużyn.


  §
  3. PRZEPISY GRY

 1. Zawody polegają na rywalizacji zespołów czteroosobowych w pokonaniu jak najszybciej testu sprawnościowego (tor przeszkód) rozmieszczonego na lodowisku.
 2. Test sprawnościowy zawiera podstawowe elementy jazdy na łyżwach: jazda w przód, jazda po łuku, zatrzymanie, balans ciałem, utrzymanie równowagi.
 3. Zawody są przeprowadzane brazylijskim systemem pucharowym, który polega na tym, że zespoły wygrywające swoje sztafety rywalizują z kolejnymi zespołami, natomiast jedna porażka nie eliminuje z turnieju, gdyż pokonani przechodzą do drugiej części diagramu i dopiero kolejna porażka eliminuje całkowicie z zawodów.
 4. Opis testu sprawnościowego: Ustawienie w rzędzie. Każdy zawodnik startuje sprzed belki znajdującej się na linii startu. Na sygnał krokami lewa i prawa noga przechodzi nad 4 belkami położonymi na lodzie w odległości 50 cm jedna od drugiej, jazda przodem (5 m), przejazd pod przeszkodą (wys. poprzeczki 110 cm), przejazd nad 2 pachołkami (30 cm wys.) leżącymi w odległości 1 metra tzw. beczułki, jazda przodem (6m) do pachołka, jazda po łuku (90o) w prawo obok pachołka, jazda przodem do kolejnego pachołka umiejscowionego w tej samej linii w odległości 4 metrów, objazd pachołka łukiem w lewo (360o) i przejazd do slalomu między 3 pachołkami ustawionymi co 1,5 metra w kierunku startu, jazda przodem (6 m), hamowanie przy krążku, podniesienie krążka z lodu i jazda przodem (6m) w kierunku mety usytuowanej obok linii startu i klaśnięciem w dłoń następnemu zawodnikowi daje sygnał do startu.
 5. Przybory dla jednego slalomu:
  – Belka – kantówka 7×7, długość 1 metra – 4 szt.
  – Przeszkoda o wys. 110cm – 1 szt.
  – Pachołki 46 cm – 5 szt.
  – Pachołki 30 cm – 2 szt.
  – Krążki hokejowe – 4 szt.


§
4. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają pamiątkowe medale oraz zdjęcia z autografem Mariusza Czerkawskiego.
 2. Wszystkie drużyny biorące udział w Turnieju otrzymają pamiątkowy puchar.
 3. Zawodnicy trzech najlepszych drużyn Turnieju otrzymają pamiątkowe pucharki.


  §
  5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 2. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora.
 3. Protesty dotyczące naruszenia postanowień niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez Organizatora za pośrednictwem wskazanych przez niego osób.
 4. Protesty będą rozpatrywane w przypadku ich wniesienia w tym samym dniu, w którym zaistniał spór.
 5. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nim zawartym.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli naruszenie to jest spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności działaniem osób trzecich niebędących jego współpracownikami lub działaniem siły wyższej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2015r.