Regulamin Czerkawski Cup

REGULAMIN
„CZERKAWSKI CUP NA NARODOWYM – 2018”
IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINI HOKEJA NA LODZIE

Stadion Narodowy – Warszawa 5 marca 2018r.

 

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem IV Ogólnopolskiego Turnieju Czerkawski Cup na Narodowym jest Stowarzyszenie Sport 7 z siedzibą w Warszawie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000399291.
 2. IV Ogólnopolski Turniej Czerkawski Cup na Narodowym (zwany dalej Turniejem) będzie organizowany dla drużyn mieszanych wyłącznie z roczników 2008 i młodsi.
 3. Turniej rozgrywany będzie w Warszawie na Stadionie Narodowym.
 4. Bezpośrednim organizatorem rozgrywek jest Organizator.

§ 2. ORGANIZACJA TURNIEJU

 1. Turniej odbędzie się 5 marca 2018 roku, początek godz. 11.00, zakończenie planowane na godz. 19.00.
 2. Odprawa z trenerami połączona z weryfikacją drużyn rozpocznie się o godz. 10.00
 3. Zgłoszenie drużyny do udziału w Turnieju następuje poprzez złożenie Organizatorowi formularza zgłoszeniowego wypełnionego w terminie do 10 lutego 2018 roku na adres mailowy: paulina@sport7.pl
 4. Każda zgłoszona drużyna musi posiadać ważna polisę NNW, którą należy przedłożyć przy weryfikacji drużyn.
 5. Każdy zgłoszony zawodnik musi posiadać legitymację szkolną oraz ważną książeczkę zdrowia sportowca.
 6. Każdy zespół może się składać maksymalnie z 15 zawodników plus 2 bramkarzy wyłącznie z roczników 2008 i młodsi (dopuszcza się udział dziewcząt z roczników: 2008 i młodsze) oraz 3 osób towarzyszących (trener, asystent trenera, kierownik zespołu, opiekun).
 7. Przebieg i formuła turnieju:
  a) Runda eliminacyjna godz. 11.00 – 15.00
  – 8 zgłoszonych zespołów zostanie podzielonych drogą losowania na dwie grupy eliminacyjne ( A, B).
  – grupa ,,A’’ – mecze ,,każdy z każdym’’ – godz. 11.00 – 15.00 Tafla A
  – grupa ,,B’’ – mecze ,,każdy z każdym’’ – godz. 11.00 – 15.00 Tafla B
  – zespoły zajmujące miejsca: 1 i 2 w grupach przechodzą do rywalizacji o miejsca 1- 4
  – zespoły zajmujące miejsca: 3 i 4 w grupach przechodzą do rywalizacji o miejsca 5 – 8
  b) Przerwa dla uczestników turnieju – godz. 15.00 – 16.30
  c) Promocja hokeja na lodzie przez Mariusza Czerkawskiego wśród korzystających z lodowiska na Zimowym Narodowym – otwarty trening z Mariuszem Czerkawskim – 15.30-16.30
  d) Runda finałowa godz. 16.30 – 18.30
  – turniej finałowy o miejsca 1 – 4: mecze półfinałowe:
  – zespół z miejsca 1 grupy ,,A’’ – zespół z miejsca 2 grupy ,,B’’ – godz. 16.30 – 17.00 Tafla A
  – zespół z miejsca 1 grupy ,,B’’ – zespół z miejsca 2 grupy ,,A’ – godz. 17.00 – 17.30 Tafla A
  – zespoły pokonane w półfinale rozgrywają mecz o III miejsce, zwycięzcy występują w wielkim finale
  – turniej finałowy o miejsca 5 – 8
  – zespół z miejsca 3 grupy ,,A’’ – zespół z miejsca 4 grupy ,,B’’ – godz. 16.30-17.00 Tafla B
  – zespół z miejsca 3 grupy ,,B’’ – zespół z miejsca 4 grupy ,,A’’- godz. 17.00–17.30 Tafla B
  – zespoły pokonane zagrają o miejsca 7 – 8, zwycięzcy o miejsca 5 – 6
  – Mecz o miejsce 7 – 8 – godz. 17.30 – 18.00 Tafla B
  – Mecz o miejsce 5 – 6 – godz. 18.00 – 18.30 Tafla B
  – Mecz o miejsce 3 – 4 – godz. 17.30 – 18.00 Tafla A
  – FINAŁ godz. 18.00 – 18.30 Tafla A
  e) Ceremonia zakończenia 18.30 – 19.00

§ 3. PRZEPISY GRY

 1. Obowiązują przepisy mini hokeja z regulaminu na sezon 2017/2018:
  – grają trzy – czteroosobowe formacje oznaczone kolorami + bramkarz;
  – I formacja – kolor czerwony;
  – II formacja – kolor niebieski;
  – III formacja – kolor zielony;
  (oznakowanie musi być widoczne dla sędziego – najlepiej na kasku);
  – czas jednego meczu wynosi – 18 minut, sześć zmian każdej formacji po 60 sekund;
  – zmiany dokonywane są na sygnał dźwiękowy (z boksu sędziowskiego): formacja następna może wejść na boisko (zacząć walczyć o krążek) po opuszczeniu boiska przez ostatniego zawodnika formacji wcześniejszej (tzw. zmiany lotne). Wcześniejsze wejście na lód skutkuje nałożeniem kary = faul na pierwszego wchodzącego.
  – w przypadku faulu, sędzia nakłada karę (nie używając gwizdka) do końca zmiany na zawodnika faulującego, który musi opuścić taflę jak najszybciej, bez udziału w grze;
  – mecz rozpoczyna się wznowieniem na środku boiska;
  – w czasie meczu nie ma wznowień, wyjątek: gdy zachodzi konieczność zatrzymania czasu gry lub kontuzji zawodnika;
  – obowiązuje zakaz gry ciałem;
  – po zdobyciu bramki, drużyna zdobywająca bramkę wycofuje się natychmiast na swoją połowę, natomiast drużyna, która ją straciła, rozpoczyna od własnej bramki, podaniem od bramkarza;
  – w zawodach obowiązują bramki pełnowymiarowe;
 2. Punktacja :
  – za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty;
  – za remis 1 punkt;
 3. Ocena wyników :
  – o zwycięstwie w grupach eliminacyjnych decyduje:
  a) większość zdobytych punktów;
  b) w przypadku równej ilości zdobytych punktów:
  – wynik bezpośredniego spotkania;
  – różnica bramek w meczach całej grupy;
  – większa ilość bramek zdobytych;

§ 4. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają pamiątkowe medale i czapki.
 2. Trzy najlepsze drużyny Turnieju otrzymają pamiątkowe puchary.
 3. Najlepszy bramkarz, strzelec i zawodnik z pola otrzymają dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 4. Najlepszy zawodnik każdej drużyny otrzyma nagrody rzeczowe.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 2. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora.
 3. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z organizacją turnieju, zapewnia 2 posiłki dla 20 osób wchodzących w skład ekipy.
 4. Protesty dotyczące naruszenia postanowień niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez Organizatora za pośrednictwem wskazanych przez niego osób.
 5. Protesty będą rozpatrywane w przypadku ich wniesienia w tym samym dniu, w którym zaistniał spór.
 6. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nim zawartym.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli naruszenie to jest spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności działaniem osób trzecich niebędących jego współpracownikami lub działaniem siły wyższej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.02.2018r.