Statut

STATUT


STOWARZYSZENIA SPORT 7

ROZDZIAŁ I


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie Sport 7, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Organem nadzorującym działalność Stowarzyszenia jest Prezydent m. st. Warszawy.
 4. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieograniczony.
 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 7. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Może również współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
 9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II


§ 2 CELE I FORMY DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, w tym w szczególności sportów zimowych oraz promocja wśród dzieci i młodzieży zimowych dyscyplin sportowych i aktywnego spędzania czasu.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  • tworzenie programów szkoleniowych i struktur szkoleniowych na terenie Polski,
  • tworzenie, koordynowanie i przeprowadzanie cyklów rozgrywek sportowych, turniejów rekreacyjnych na obiektach sportowych na terenie Polski,
  • popularyzację sportów zimowych poprzez zapewnienie opieki medialnej, marketingowej oraz działań promocyjnych dla organizowanych przez Stowarzyszenie projektów i wydarzeń,
  • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjno-szkoleniowej dla dzieci, rodziców i kadry szkoleniowej, w tym m.in poprzez:
   • organizację szkoleń, konferencji,
   • wydawanie lub publikację materiałów informacyjnych w formie strony internetowej, profilów społecznościowych, plakatów, broszur, gazet, książek, podręczników szkoleniowych,
   • zapraszanie znanych sportowców do udziału w szkoleniach, wydarzeniach lub projektach z udziałem Stowarzyszenia,
   • promocję organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń i projektów,
  • organizowanie wyjazdów i aktywnego wypoczynku dla dzieci zarówno na terenie Polski jak i za granicą,
  • informacyjne, finansowe i rzeczowe wspieranie dzieci aktywnie uprawiających sport, w tym pozyskiwanie i nieodpłatne przekazywanie dzieciom i młodzieży sprzętu sportowego i gadżetów związanych z organizowanymi akcjami oraz pozyskiwanie wsparcia stypendialnego dla najbardziej uzdolnionych młodych sportowców,
  • zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie celów,
  • inne działania realizujące cele statutowe.
 3. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej i może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej, których przedmiotem jest:
  • dla działalności odpłatnej:
   • wydawanie książek (58.11.Z)
   • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
   • pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
   • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
   • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
   • działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
   • pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
  • dla działalności nieodpłatnej:
   • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)
   • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
   • działalność wspomagająca edukację (85.6)
   • działalność obiektów sportowych (93.11.Z)
   • pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
   • wydawanie książek (58.11.Z)
   • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
   • pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
   • działalność portali internetowych (63.12).
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, której przedmiotem może być:
  • sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.6)
  • sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)
  • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
  • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (63.11)
  • stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (70.21.Z)
  • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)
  • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)
  • dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem praw chronionych prawem autorskim (77.40.Z).
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Decyzję o rozpoczęciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

ROZDZIAŁ III


§ 3 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela i może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych
 3. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, akceptująca cele Stowarzyszenia i pragnąca przyczynić się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 4. Utrata członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu, na skutek:
  • dobrowolnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  • wykluczenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia:
   • z powodu łamania Statutu, regulaminów lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,
   • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku, po pisemnym upomnieniu z podaniem terminu uregulowania składek lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
  • na pisemny wniosek z uzasadnieniem minimum trzech członków Stowarzyszenia,
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 4 CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

 1. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszania.
 2. Nowym członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na członka Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  • korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego celami statutowymi,
  • brać udział w zebraniach, pracach, wykładach, imprezach organizowanych oraz innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • czynnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych,
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 5 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym osoba fizyczna lub prawna staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na ręce Zarządu, na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich, ma jednak prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 6 CZŁONKOWIE HONOROWI

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV


§ 7 WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
  • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej, „Zarządem”,
  • Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 3. Mandat członka władz wybieralnych Stowarzyszenia wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez tego członka władz Stowarzyszenia.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania ich kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 8 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwoływane w trybie:
  • zwyczajnym, lub
  • nadzwyczajnym
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i porządku obrad, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem odbycia się Walnego Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
 7. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Stowarzyszenia, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie któregokolwiek członka Stowarzyszenia obecnego na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw określonych w § 12 niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
 9. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie w terminie 7 (siedmiu) dni po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na nieobecność członków, z wyjątkiem uchwał, o których mowa w 12 niniejszego Statutu, które podejmowane są zgodnie z zasadami wskazanymi w §12.
 10. Walne Zebranie obraduje według Regulaminu obrad Walnego Zebrania, o ile został uchwalony.
 11. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później, niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty zakończenia okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 12. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
 13. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  • uchwalanie statutu i jego zmian,
  • wybór i odwoływanie wszystkich członków władz Stowarzyszenia,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • zatwierdzanie Regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 9 KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia i powoływana jest do sprawowania kontroli nad jego działalnością w zakresie zgodności jego działania z przepisami prawa i postanowieniami Statutu oraz interesem Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 (od dwóch do pięciu) członków Stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
 5. Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  • ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  • prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
  • zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
  • prawo żądania (za uzasadnieniem) dostarczenia przez Zarząd odpisów uchwał Walnego Zebrania,
  • prawo żądania (za uzasadnieniem) niezbędnych wyjaśnień od władz Stowarzyszenia,
  • składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
  • wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
  • składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
  • rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia,
  • rozstrzyganie sporów pomiędzy władzami Stowarzyszenia a innymi członkami Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. Na żądanie wszystkich członków Komisji Rewizyjnej należy zarządzić głosowanie tajne.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 9. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej , o ile został uchwalony.
 10. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 11. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu i niepodlegająca mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, a jej członkowie:
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 12. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 10 ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 1-3 (od jednego do trzech) osób, w tym Prezesa. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie członek Stowarzyszenia.
 3. Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Wybory pierwszego składu Zarządu odbywają się w głosowaniu jawnym.
 5. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
 6. Członkowie Zarządu otrzymują za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją zwrot uzasadnionych kosztów oraz mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość określi Walne Zebranie uchwałą.
 7. Członkowie Zarządu, niezależnie od pełnionej funkcji mogą być zatrudniani przez Stowarzyszenie przy pracach niezwiązanych bezpośrednio z obowiązkami i kompetencjami wynikającymi ze Statutu, z zastrzeżeniem zasad obowiązujących dla organizacji pożytku publicznego.
 8. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania lub członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.
 9. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
 11. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, a w wyjątkowych sytuacjach przez Wiceprezesa Zarządu, o ile został powołany.
 12. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu.
 13. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do właściwości innych władz Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
  • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  • sporządzanie planów działalności Stowarzyszenia i rocznych budżetów,
  • uchwalanie rocznych budżetów,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
  • podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
  • podejmowanie decyzji w sprawie rozpoczęcia, zawieszenia lub rezygnacji z działalności gospodarczej,
  • podejmowanie decyzji w sprawie rozpoczęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  • podejmowanie decyzji w sprawie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP),
  • zwoływanie Walnego Zebrania,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
  • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  • uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów, których uchwalanie nie jest zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
  • w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 14. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają̨:
 • dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
 • członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem (w przypadku jego powołania).

Do zaciągania zobowiązania i dokonywania czynności rozporządzających zwykłego zarządu o wartości nie przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ V


MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 11 MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

 1. Majątek Stowarzyszenia i środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze:
  • składek i świadczeń członkowskich,
  • darowizn, spadków, zapisów, nawiązek sądowych,
  • dotacji i ofiarności publicznej,
  • kontraktów, zlecenia usług,
  • odsetek od kapitału, lokat i akcji,
  • odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • ze zbiórek publicznych i kampanii,
  • z akcji charytatywnych,
  • dochodów z majątku Stowarzyszenia (inwestycje kapitałowe, środki gromadzone w celu realizacji celów statutowych),
  • sponsoringu, dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 4. Składki członkowskie powinny być wpłacane zgodnie z Regulaminem opłacania składek członkowskich uchwalonym przez Zarząd.
 5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd na zasadach określonych w Statucie i innych dokumentach wewnętrznych Stowarzyszenia.
 7. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  • przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 8. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

ROZDZIAŁ VI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12 ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 1. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia lub zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną składającą się z członków Zarządu Stowarzyszenia, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

Aktualny wyciąg z KRS jest do pobrania pod tym linkiem